Founder Acharya His Divine Grace
A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada